Wymagania dot. zmian klimatu zmiany klimatyczneS. Dimasem – informacja dotycząca zmian klimatu
S. Dimas stawia sobie trzy wyzwania.
1) Trzeba zagwarantować to, aby wszystkie kraje rozwinięte przyjęły zobowiązania  redukcji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie ogólnego średniego roczneg wzrostu temperatury powierzchni ziemi w skali światowej do 2 stopni w stosunku do okresu sprzed epoki przemysłowej (tzw. cel 2 stopni C.).
2) Kraje rozwijające się muszą podjąć działania nakierowane na ograniczenie emisij gazów cieplarnianych.
3) Istnieje konieczność udzielenia pomocy finansowej krajom rozwijającym się, aby osiągnęły powyższy cel.

Kraje rozwijające się powinny podjąć działania wymierzone w walkę ze zmianami klimatycznymi przy pomocy krajów uprzemysłowionych.

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne

W czasie ostatniego szczytu UE rozmawiano o odpowiednim finansowaniu – na walkę ze zmianami klimatycznymi planuje się roczną pomoc krajom rozwijającym się w wys. 100 mln. euro. Niewystarczające są działania krajów takich jak Chiny czy Indie. Trzeba doprowadzić do sytuacji, gdy do roku 2020 emisja gazów cieplarnianych zostanie zredukowana do 30%. Norwegia, Islandia i Liechtenstein przystąpiły do systemu handlu emisjami. UE musi odegrać w Kopenhadze przywódczą rolę. Wysiłki krajów członkowskich muszą być skoordynowane. S. Dimas zauważył również, że trzeba wziąć pod uwagę to jak ludność UE patrzy na kwestię redukcji gazów cieplarnianych.

W czasie rundy pytań głos zabrało wielu eurodeputowanych. Ich uwagi i opinie były zogniskowane wokół podobnych kwestii, tj. w jaki sposób można przekonać kraje trzecie do podjęcia zobowiązań dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy istnieją minimalne wymogi osiągnięcia porozumienia w Kopenhadze, co z rewizją Listy sektorów i podsektorów

Zdaniem M. Ouzky to Indie stanowią największą przeszkodę w przypadku podjęcia zobowiązań co do redukcji gazów cieplarnianych.

F. Grossetête podkreśliła, że od Chin czy Brazylii należy wymagać tyle samo, co od państw UE. Wielu posłów podkreśliło również konieczność zwrócenia uwagi na kwestię wylesienia.

J. Hibner zadała, m.in. pytania dot. weryfikacji listy – kiedy i w jakim kierunku ona nastąpi, czy dojdzie do odjęcia czy dodania nowych sektorów i podsektorów. Kilku posłów zwróciło również uwagę na potrzebę intensyfikacji dialogu z USA