Protokół montrealski -Zmiany klimatyczne cz I Zmiany klimatyczneWymiana poglądów z Durwoodem Zaelke (przewodniczącym Institute for Governance & Sustainable Development, IGSD) na temat ochrony klimatu za pośrednictwem protokołu montrealskiego
Zaelke Durwood

Sprawy zmian klimatycznych, w świetle ostatnich wydarzeń, są coraz cięższe do rozwiązania. Należy ponownie ocenić rolę energii atomowej. Niezbędne jest wstrzymanie inwestycji w wielu krajach. Konieczna jest ponowna ocena środków bezpieczeństwa. Trzeba przeanalizować zdolność zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Monsuny powodzie, susze, topnienie lodowców, pożary lasów, te wypadki będą coraz częstsze a ich wpływ jest już widoczny. Zupełnie nie radzimy sobie z zarządzaniem takimi sytuacjami. Należy jak najszybciej przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Dochodzi do kumulacji następujących po sobie wypadków, którym niedługo nie będziemy w stanie zapobiegać. Jeżeli zostaną uwolnione gazy pokryw lodowych na biegunach, to zostaną uwolnione całe masy metanu, które doprowadzą do dalszego topnienia lodowców ocieplania klimatu. Jeżeli dojdzie do topnienia powłok lodowych, zostaną zupełni zniszczone zasoby lasów tropikalnych w Brazylii. Konieczne jest jak najszybsze zmniejszenie emisji CO2. Temperatura na świeci wzrosła o 2ºC, odkąd zaczęła sie epoka industrialna. Wzrost średniej temperatury o 1,5 ºC to średnia światowa, w krajach afrykańskich będzie to 2 razy więcej a w Arktyce 2,5 razy więcej. Uśrednione dan są mylące. Konieczna jest kontynuacja wysiłków w ramach panelu międzyrządowego. Niezbędne są nowe instytucje, instrumenty prawne, platformy, które pozwolą szybciej i sprawniej redukować emisję.. Dwutlenek węgla to 50% emisji, jest największym czynnikiem, najtrwalszym, który zostaje w atmosferze i należy się na nim skupiać. Tempo wzrostu temperatury możemy zmniejszyć o połowę samymi działaniami skupionymi na CO2. To zmniejszenie nastąpi o 2/3 jeżeli zajmiemy się innymi gazami. Białe masy lodu Arktyki odbijają ciepło, jeżeli stopnieją, ciepło słoneczne będzie jeszcze bardziej się kumulowało. Inne czynniki zanieczyszczające po CO2 to HFC (fluoroweglowodory), sadza, ozon przygruntowy, metan. UE od 1990 do 2008 zwiększyła użycie HFC o 85%, podczas gdy zużycie innych gazów spadło o 14%. Konieczna jest kontrola, szczególnie produkcji HFC i uregulowania prawne zmniejszające użycie tych gazów. Niezbędne jest ograniczenie rynku korzystającego z gazu HFC lub zakaz produkcji HFC jako gazu toksycznego. Protokół montrealski to najlepszy traktat środowiskowy jaki kiedykolwiek powstał. UE była liderem w tworzeniu traktatu. Traktat doprowadził do zmniejszenia wykorzystania 96 substancji chemicznych w 140 sektorach przemysłu o 96%. Dzięki temu protokołowi uda się odtworzyć warstwę ozonową do roku 2065. Doprowadził do największego zmniejszenia emisji. Protokół zmniejszył emisje o 11 mld ton rocznie. Protokół montrealski jest najbardziej kosztowo efektywnym traktatem, który nigdy nie zawiódł. Protokół musi być kontynuowany. Dostosowanie Protokołu do produkcji gazów HFC jest równoważne z 170 mln ton CO2. Sadza i przygruntowe czynniki zanieczyszczające to kwestie lokalne, do których zwalczania wystarczą przepisy miejscowe. Zmniejszenie zanieczyszczeń m.in. produkcji sadzy pozwoli uratować 2,5 mln istnień ludzkich w ciągu roku, ochronić lasy przed wycinką i ich intensywną eksploatacją. Potrzebne są dodatkowe działania skupiające się na dodatkowych czynnikach wzrostu zanieczyszczeń. Brazylia, RPA, Chiny, Indie, USA muszą jak najszybciej zacząć współpracować z UE.

Leinen Jo
Protokół montrealski umknął uwadze UE. Konieczne jest objecie całości sprawy przez IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) panel ONZ. Niezbędne jest jak najszybsze wdrażanie mechanizmu czystszego rozwoju. Niezbędne jest włączenie gazu HFC do protokołu montrealskiego. Konieczna jest kontynuacja protokołu montrealskiego.

Skylakakis Theodoros
Konieczne jest wyjecie HFC z mechanizmu czystego rozwoju. Istotne jest włączenie HFC do protokołu montrealskiego. Koszty HFC są zbyt duże. Należy wycofać kredyty i zapewnić przedsiębiorcom 10-12% zwrot inwestycji. Ważna jest budowa spalarni. Polityka klimatyczna stała się częścią polityki, lobbingu, gdzie każdy ma swój interes (kolektory słoneczne, lasy, Arktyka). Musimy pamiętać, że działamy dla całej ludzkości i przyszłych pokoleń. Należy skupić się na konkretnych działaniach zmniejszających globalne ocieplenie. Trzeba działać sprawniej, wyjść z inicjatywą w celu korzyści zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych.