Wymiana poglądów na temat zmian klimatycznych cz II Dyskusja Zmiany klimatyczne Leinen Jo

Konieczny jest dalszy ciąg wdrażania pakietu klimatycznego i zobowiązań   redukcyjnych. Należy wykorzystać możliwości protokołu montrealskiego, który   został jednomyślnie uchwalony na całym świecie. Jest to ważny aspekt ochrony   klimatu. Protokół z Kioto napotyka na trudności, jeżeli chodzi o przejście do drugiej   fazy. Chiny grożą działaniami odwetowymi jeżeli chodzi o handel emisjami i żeglugę   powietrzną. Negocjacje z Chinami są istotne. Niektóre spółki lotnicze w Europie   zaczynają się obawiać, że zostaną obłożone podwójnymi karami tzn. udział w ETS i   obłożenie podatkiem wlotów do Chin. Należy stworzyć instrumenty do obrony.

McAvan Linda

Niepokojąca jest informacja o przesiedlaniu obywateli i wykorzystywaniu gruntów w   Afryce pod produkcję biopaliw. UE nie może się na to zgodzić. Ważna jest kwestia   wydobycia piasków bitumicznych w przyszłości. Konieczna jest reforma, Wspólnej   Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, która jest ważna dla wywiązania się z   celów polityki klimatycznej.

Florenz Karl-Heinz 

W Mapie Drogowej 2050 powinna być wzmianka o działaniach i przemyśle   nuklearnym.

Eickhout Bas 

Konieczny jest ETS w dziedzinie lotnictwa. Pojawia się lobby, które opowiada się za   zmianą ustawodawstwa. Kryzys finansowy staje się pretekstem do rozwadniania   przepisów. Konieczne jest ambitniejsze, dalej idące podejście do polityki   klimatycznej. Należy stawić czoła lobby kanadyjskiemu w sprawie wydobycia   piasków bitumicznych, tak jak zrobiła to Kalifornia. PE popiera KE w sprawie   lotnictwa i ETS. Lotnictwo musi spełnić warunki zrównoważonego ekorozwoju.

Groote Matthias

Konieczne jest włączenie ruchu lotniczego do handlu emisjami. Uwzględnione   powinny być loty wlatujące i wylatujące. Ważne było włączenie statków do Handlu   emisjami. Konieczna jest efektywność i całościowe postrzeganie sektorów.   Niezbędny jest nadzór przemysłu motoryzacyjnego. Należy przyglądać się jak   samochód jest produkowany. Od pierwszego wytopienia stali aż po złomowanie. W   fabrykach produkujących czyste pojazdy powinny być również montowane maszyny   efektywne energetycznie.

 Grossetete Françoise

Konieczna jest analiza inwestycji jakie prowadzą konkurenci UE w odniesieniu do   emisji niskich zawartości związków węgla. UE prowadzi wiele inwestycji w krajach   konkurencyjnych dla UE np. w Chinach. Są to inwestycje w technologie   niskowęglowe. Inwestycje te powinny być lokowane na terytorium UE. Konieczne   jest opracowanie analiz prowadzących do zbudowania mechanizmu zatrzymywania   związków węgla na granicach.

Krahmer Holger  

Należy przeciwdziałać twardym działaniom odwetowym państw w zakresie lotnictwa.   Rząd Chiński wprowadza przymusowe opłaty które będą pobierane od linii   lotniczych. KE musi podjąć działania ekwiwalentne, które będą odpowiadały kosztom   handlu emisjami w Europie. Europejskie linie lotnicze nie mogą ponosić kosztów,   których nie ponoszą ich konkurenci.   Jorgensen Dan   Zwiększenie celu redukcji z 20 % na 30% wzmocni konkurencyjność UE.

Paulsen Marit

Kwestie zmian klimatycznych, rolnictwa, ochrony środowiska są ze sobą bardzo   powiązane i należy traktować je poważnie. Konieczne są wiążące cele. Priorytetem   jest ochrona gleb rolnych. Naukowcy twierdzą, że jeżeli istniałoby na całym świecie   rolnictwo, które unikałoby orki, to nastąpiłoby ogromne ograniczenie emisji na całym   świecie. Priorytetem jest nie dopuszczenie do produkcji biopaliw na glebach rolnych,   które możnaby wykorzystać do produkcji żywności. Niebezpieczne jest korzystanie z   odpadów rolnych, które się spala. Odpady te powinny być dłużej przetrzymywane.   Np. drewno powinno się rozdrabniać i przeznaczać na budowę mebli a nie spalać.   Wykorzystanie całej biomasy z rolnictwa doprowadziłoby do osiągnięcia postępów w   ograniczeniu emisji, także azotanów.