Wymiana poglądów na temat zmian klimatycznych cz I Zmiany klimatyczneWymiana poglądów z komisarz Connie Hedegaard  na temat zmian klimatycznych cz I

UE będzie przewodniczyła w walce ze zmianami klimatycznymi. Program UE   przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest najambitniejszym na świecie.   Kluczowym osiągnięciem było przyjęcie przez KE programu roboczego na rzecz   konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej. Stale wdrażany jest pakiet klimatyczny i   energetyczny. Konieczne jest stworzenie gospodarki, która skutecznie skorzysta z   zasobów. Niezbędne jest ograniczenie gazów cieplarnianych o 80-90% do roku 2050   w stosunku do 1990 roku.    Emisje muszą być ograniczane przez wszystkie państwa rozwinięte. Aby dojść do   celu redukcji gazów cieplarnianych ograniczenia będą musiały być wdrażane na   poziomie krajowym. Wewnętrznie w UE musi dojść do redukcji emisji na poziomie   80%. Niezbędne jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Sprzedaż emisji poza   UE nie jest dobrym rozwiązaniem. Ważne jest inwestowanie w gospodarkę   niskowęglową UE a nie konkurentów. Redukcja emisji wiąże się z korzyściami dla   miejsc pracy i wzrostu gospodarki. Mapa drogowa na rok 2050 jest podstawą do   przygotowywania polityk dla różnych branż. Konieczne są działania na rzecz   zrównoważonego transportu i efektywności energetycznej. Podejmowanie dalszych   działań w zakresie redukcji emisji niesie ze sobą korzyści dla miejsc pracy i wzrostu   gospodarczego. Zmiany klimatyczne wiążą się z bezpieczeństwem energii,   uzależnieniem energetycznym, innowacjami, nowymi miejscami pracy. Jest to   podstawa programu europejskiego. Cel redukcji emisji CO2 o 20 % jest   niewystarczający. Trzeba optymalnie i długoterminowo zapewnić ambitniejsze cele,   w szczególności 25% wewnętrznie w UE do roku 2020. Istotne jest osiągnięcie celu   skuteczności energetycznej do poziomu 20%.    Europejski System Handlu Emisjami to jeden z najważniejszych projektów UE.   Kolejny etap zostanie rozpoczęty w 2013 roku. Prowadzone są konieczne działania   aby zapewnić łatwe przejście do systemu. Niezbędne jest skuteczne wdrożenie aktów   prawnych. Problemem jest rejestracja emisji w państwach członkowskich. KE   aktywnie omawia wieloletnie ramy finansowe, biorąc pod uwagę, że będzie trzeba   przyjąć kolejne pakiety aktów prawnych do końca czerwca 2011.

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne

 Traktowanie zmian   klimatycznych w kwestiach przekrojowych to podstawa. Chodzi tu o fundusze   spójności, politykę rolną, badań naukowych oraz politykę zewnętrzną. Polityka   klimatyczna musi być wszędzie widoczna i szeroko zakrojona. Należy znacząco   zwiększyć wysiłki inwestycyjne dla zrealizowania celu ograniczenia zmian   klimatycznych, musi się to wiązać z tworzeniem nowych miejsc pracy. Należy to   jasno zapisać w priorytetach budżetu UE. Musi być to zgodne ze strategią na rok   2020. Przygotowywane są zmiany do aktów prawnych związanych ze zmianami   rejestru. Prowadzone są działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka oszustw w   młodym, dynamicznym rynku emisji gazów cieplarnianych w UE. Niezbędny jest   przegląd Dyrektywy ds. Instrumentów Finansowych oraz Dyrektywy dot. Naruszania   Zasad Rynkowych. Lotnictwo powinno być włączone do schematu handlu emisjami   w UE. W 2011 ukaże się publikacja zharmonizowanych punktów odniesienia dla   lotnictwa cywilnego.   Pierwszy rok monitorowania oraz rejestrowania emisji został zakończony. Państwa   członkowskie poinformowały KE o wysokim poziomie zgodności w odniesieniu do   największych linii lotniczych na świecie. Z politycznego punktu widzenia są jeszcze   rządy i linie państw trzecich, które sprzeciwiają się działaniom UE. Trzeba zapewnić   płynne wdrożenie prawodawstwa i priorytetowe potraktowanie komunikowania   polityki UE w rozmowach z innymi krajami członkowskimi czy państwami trzecimi.Konieczna jest pomoc PE w kontaktach z innymi krajami. Pojawiły się propozycje   aby loty przylatujące do UE były wyłączone z opłat tzn jeżeli państwa trzecie   wypełniałyby warunki UE, w odniesieniu do emisji, mogłyby przylatywać i nie   musiałyby za to płacić. Niezbędne jest zdobycie większej ilości informacji na ten   temat.   Należy zając się wpływami z lotnictwa które nie są powiązane z emisjami CO2.   Należy skupić się na emisjach NOx z lotnictwa. Jest to część szeroko zakrojonej   polityki klimatycznej UE. Trzeba upewnić się, ze akty prawne UE oparte są na   faktach. Badanie przeprowadzone przez KE wykazało, że dane naukowe, które są   dostępne, dotyczące emisji NOx z lotnictwa, są niewystarczające.    Konieczne jest właściwe, płynne wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego   europejskiego handlu emisjami CO2. Istotne jest wdrożenie zobowiązań z Cancun.   Trzeba skupić się na kolejnych zobowiązaniach i kwestii wiążących celów. Rozmowy   międzynarodowe powinny zostać rozwinięte o negocjacje związane z lotnictwem,   mechanizmem rynkowym, reformą CDM. Konieczne jest ograniczenie skutków dla   środowiska związanych z produkcją biopaliw i biomasy. Należy zawsze oceniać   konsekwencje przy produkcji biopaliw. Według najnowszych danych naukowych są   możliwości polepszenia sytuacji, w odniesieniu do konsekwencji przy produkcji   biopaliw na redukcję CO2. KE przygotowuje ocenę wpływu i prowadzi dyskusje   wewnętrzne. Niezbędny jest przegląd rozporządzenia dot. gazów fluorowych. KE   przeprowadza przegląd mechanizmu monitoringu, szczególnie rybołówstwa. Istotne   jest wykorzystanie gleb pod kątem leśnictwa zgodnie z pakietem energetyczno –   klimatycznym. W programie roboczym na rok 2012, KE skupia się na zmianach   klimatycznych, negocjacjach zagranicznych, skutecznym wdrożeniu pakietu   klimatyczno-energetycznego, redukcji emisji gazów cieplarnianych powyżej 20%.   Apeluje się do KE aby wdrożyła emisje z transportu morskiego. Powinien być to cel   wiążący dla wszystkich państw. Organizacje związane z transportem morskim nie są   gotowe aby przedstawić wiążące cele.