Wymiana poglądów z komisarz Connie Hedegaard cz.II Zmiany klimatyczneL.McEvan : W kwestii włączenia branży lotniczej do systemu ETS – Parlament Europejski powinien udzielić Komisji zdecydowanego wsparcia i podjąć inicjatywę legislacyjną, która doprowadzi do ograniczenia liczby i dostępności certyfikatów emisyjnych. Drugie ważne zagadnienie, które należy śledzić to fakt w którą stronę będzie zmierzać dyskusja dotycząca bezpieczeństwa pozyskiwania gazu i ropy pochodzących z łupków. Komisja musi mieć również plany w zakresie celów polityki klimatycznej daleko wykraczających poza rok 2020, gdyż bez takiej długofalowej wizji osiągniecie celów finalnych będzie niezwykle utrudnione.

Ch.Davies : W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej niezwykle ciekawych analiz dotyczących kosztów i poziomów wprowadzania w Europie gospodarki niskoemisyjnej. Jedna z nich, opracowana przez prestiżową agencję Bloomberg mówi, że 30% procentowy poziom ograniczenia emisji byłby dla niektórych krajów europejskich korzystniejszy, gdyż jest związane z procesem dofinansowania, niż pozostawanie przy celach niższych na poziomie 20%, gdzie żadne dofinansowanie nie jest przewidziane. Walka z niekorzystnymi zmianami klimatu to również dalsze rozwijanie technologii CCS. W tej chwili w procesie realizacji jest około 40 projektów pilotażowych, jednak bardzo niepokojącym wydaje się fakt prawie 3-krotnego ograniczenia środków finansowych, pierwotnie zarezerwowanych na tego typu przedsięwzięcia. Kolejne zagrożenie europejskiej polityki klimatycznej to zbyt mało ambitne cele ustawodawcze, które stawia przed sobą Komisja i PE. Jest to bardzo widoczne chociażby w kontekście poziomu ustalenia minimalnego poziomu emisji CO2 pochodzących z samochodów ciężarowych. Zaproponowane wielkości dopuszczające maksymalną emisję na poziomie 230 g na kilometr, stoją w sprzeczności z ostatnimi ustaleniami ekspertów, którzy mówią, że wielkość ta nie powinna być większa, niż 180 gram na przejechany kilometr.

B.Eickhout: Komisja musi mieć przygotowane wszystkie możliwe scenariusze zachowania się rynku ETS, w momencie gdy zostanie ograniczona liczba dostępnych certyfikatów emisyjnych. W związku z włączeniem lotnictwa do systemu handlu emisjami, niektóre państwa myślą nad działaniami pararelnymi, jak np. Chiny, które chcą wprowadzenia opodatkowania ruchu lotniczego, odbywającego się nad ich terytorium. Rodzi się pytanie czy Komisja jest przygotowana na takie działania i posiada jakieś rozwiązania alternatywne?
Za wszelka cenę warto promować te rozwiązania, które promują niskoemisyjność – np. samochody o podwyższonym stopniu ekologiczności, powinny być odpowiednio oznakowane, tak aby obywatele mieli świadomość, jakie produkty kupują. O ile w Duranie UE odniosła zdecydowany sukces w polityce klimatycznej, to nadchodzący szczyt w Rio będzie o wiele trudniejszy, dlatego kluczową kwestią będzie zaprezentowanie przez całą Wspólnotę jednolitego spójnego stanowiska.