Wymiana poglądów z komisarz Connie Hedegaard cz.III Zmiany klimatyczneKomisarz C.Hedegaard : Nowa propozycja chińska dotycząca opodatkowania branży lotniczej w kontekście ETS będzie szczegółowo analizowana podczas wizyty delegacji Komisji w Pekinie, zaś głównym forum dialogu niezmiennie pozostaje ICAO.
Nie należy mylić proponowanych zmian w mechanizmie funkcjonowania ETS o tzw. charakterze setaside (jednorazowe wycofanie z rynku określonej liczby certyfikatów emisyjnych) z dalszym zachowaniem jego aukcyjnego charakteru. Będzie to zabieg niezbędny, bez realizacji którego nie uda się realizacja założeń zapisanych w dyrektywie o efektywności energetycznej. W Komisji panuje pełna zgoda, że nowe polityki związane ze zmianą klimatu są postrzegane, jako siła napędowa, służąca powstawaniu nowych miejsc pracy. Ostatnie badania pokazują, że to właśnie miejsca pracy związane z „zielonymi technologiami” są najbardziej odporne na kryzys gospodarczy.
Nadchodzący szczyt w Rio posiada bardzo rozbudowaną agendę, ale jeśli cała Wspólnota zaprezentuje jednolite stanowisko możliwe jest osiągnięcie sukcesu w niektórych kwestiach.

Y.Cochet: Zjawisko renesansu kopalnych źródeł energii nie będzie sprzyjać realizacji zielonej polityki klimatycznej. Należy zrobić wszystko, aby przynajmniej cała Wspólnota Europejska mówiła jednolitym głosem, a pojawiający się w jej łonie sprzeciw był rozwiązywany w drodze wzajemnego konsensusu.

K.Arsenis : W Durbanie strona unijna zadeklarowała, że w kwestii tzw. Kioto 2 potrzebna jest swoista mapa drogowa. Niestety od grudnia ubiegłego roku nic nie zmieniło się w tej kwestii i jest to chyba ostateczny moment dla całej Wspólnoty w kontekście przemodelowania całego systemu sojuszy i dalszego zaangażowania w nowelizacje protokołu. Warto także zaznajomić partnerów zewnętrznych oraz opinią publiczną z celami klimatycznymi, które delegacja unijna będzie starała się negocjować na szczycie klimatycznym w Katarze.

E.Gardini : Czy w związku z ograniczeniami dostępności certyfikatów emisyjnych Komisja przewiduje wprowadzenia działań ochronnych dla strategicznych gałęzi przemysłu?

J.A.Merkies: Kiedy deputowani zostaną zapoznani z poziomem realizacji modernizacji energetycznych systemów przesyłowych znajdujących się na terytorium tzw. nowych państw członkowskich? Istniejące przepisy prawne dotyczące biomasy zawierają poważne uchybienie, gdyż nie uwzględniają w przypadku tego surowca, czasu jego odzysku.

V.Prodi: Jakie są obecnie szanse na ratyfikację Kioto 2 przez Stany Zjednoczone i czy nie warto w tej kwestii zawrzeć z USA jakiegoś strategicznego porozumienia? Czy nowe rozwiązanie podatkowe zaproponowane przez Chiny wpisuję się jakoś w koncepcję ETS?

Komisarz C.Hedegaard: W przypadku możliwości eksploatacji gazu łupkowego, Komisja będzie analizowała obecny stan prawodawstwa i w oparciu o wszystkie możliwe badania sprawdzała, czy sam proces wydobycia będzie bezpieczny dla ludzi oraz środowiska. Choć Polska nadal blokuje unijne plany podwyższenia celów redukcyjnych emisji CO2, Komisja ma nadzieję na postęp w tej dziedzinie, bowiem obie zainteresowane strony dostrzegają konieczność podniesienia wydajności energetycznej a różnią się tylko sposobami dochodzenia do jej realizacji. W kwestii realizacji protokołu z Kioto najpierw należy się skupić na realizacji tego co udało się w tej kwestii wynegocjować w Durbanie a dopiero później podejmować dalsze zobowiązania na kolejne okresy. Komisja nie chce doprowadzić do zamrożenia obrotu pozwoleniami na emisję CO2. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość deponowania w bankach kwot emisyjnych, co może spowodować, że ceny certyfikatów nie będą się gwałtownie zmieniać. W przypadku produkcji biomasy warto zadbać o coraz większy jej udział w ogólnym mikście energetycznym oraz dążyć do jej wykorzystywania w sposób jak najbardziej zrównoważony. Szanse na szybką ratyfikację przez USA protokołu Kioto 2 są w tej chwili czysto iluzoryczne.